TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU ĐƯỢC CẤP CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ  Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 03/TTr-SGDĐT ngày 09 tháng 01 năm 2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông ra quyết định số: 05/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 01 năm 2023, cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho trường Tiểu học Tô Hiệu, xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức.

Đánh giá bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *